Regulamin


REGULAMIN SERWISU WWW.A7B.PL
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży, bazy firm i zamieszczania ogłoszeń za pośrednictwem strony internetowej platformy handlowej działającej pod domeną: www.a7b.pl.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).


ADMINISTRATOREM oraz DZIERŻAWCĄ platformy handlowej jest firma:

Stowarszyszenie "Pomagajmy razem"
Adres:
ul. Wajdy 6/123, 40-175 Katowice
e-mail: kontakt(@)a7b.pl
Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863269, posiada nadane numery NIP: 9542821181, REGON: 387658596
A. Definicje

 1. A. Definicje

  PLATFORMA HANDLOWA - funkcjonalność, która z wykorzystaniem mechanizmów porozumiewania się na odległość wbudowanych w stronę internetową www.a7b.pl - umożliwia nawiązanie kontaktu, dodawania ogłoszeń, wizytówek firm i zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTAMI PLATFORMY HANDLOWEJ: SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM.
  KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług PLATFORMY HANLOWEJ.
  KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja KONSUMENTA - Kodeks Cywilny Art.22.
  PRODUKT - towar, usługa, prawo , które mogą być przedmiotem TRANSAKCJI.
  REGULAMIN - niniejszy Regulamin .
  SPRZEDAJACY - przedsiębiorca oferujący PRODUKT do sprzedaży z wykorzystaniem PLATFORMY HANLOWEJ na zasadach opisanych w REGULAMINIE,
  KUPUJĄCY - KLIENT zmierzający do dokonania zakupu produktu z wykorzystaniem PLATFORMY HANLOWEJ na zasadach opisanych w REGULAMINIE,
                                                                                                                                                                                                             TRANSAKCJA - umowa kupna-sprzedaży zawierana pomiędzy SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM z wykorzystaniem mechanizmów PLATFORMY HANLOWEJ poprzez funkcję KUP TERAZ,                                                                                                                                                                             PRZEDSIĘBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.                                                                                                                                                NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ADMINISTRATORA, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych z funkcjonowaniem PLATFORMY HANLOWEJ.

B. Postanowienia ogólne Transakcji KUP TERAZ.

Zakres USŁUG świadczonych przez ADMINISTRATORA PLATFORMY HANLOWEJ - udostępnienie strony internetowej o charakterze PLATFORMY HANLOWEJ - umożliwiającej nawiązanie kontaktu, ogłoszeń drobnych i zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM.
SPRZEDAJĄCYM poprzez niniejszy PLATFORMA HANLOWA może być wyłącznie przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.
SPRZEDAWCA wystawiający PRODUKT jest zobowiązany do stosowania się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
SPRZEDAWCA jest zobowiązany do podania informacji czy jest płatnikiem VAT i określenia rodzaju dokumentu jaki wystawia jako dowód sprzedaży.
Za informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach pełną odpowiedzialność ponosi SPRZEDAWCA.

C. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www                                                                                                                                                 W celu weryfikacji PRZEDSIĘBIORCY - zgłoszenie PRZEDSIĘBIORCY mailowo na adres kontakt(@)a7b.pl, chęci sprzedawania produktów przez PLATFORMĘ HANDLOWĄ i opcję KUP TERAZ i przesłanie nazwy strony www ( jeżeli jest ), Nipu firmy oraz danych do kontaktu.                                                                                           
utworzenie i administrowanie konta KLIENTA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez PLATFORMĘ HANLOWĄ usługi:                                                                          udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej prezentację oferty SPRZEDAWCY;
przetwarzanie zamówienia składanego przez KUPUJĄCEGO;
za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".

Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu umieszczenia oferty sprzedaży na PLATFORMIE HANLOWEJ zawierana jest na czas oznaczony - na okres od umieszczenia oferty do zawarcia TRANSAKCJI - i ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia TRANSAKCJI;
Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
KLIENT będący KONSUMENTEM może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając ADMINISTRATOROWI oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji ADMINISTRATORA

w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KLIENT będący KONSUMENTEM obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
ADMINISTRATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
Do współpracy z systemem informatycznym po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową PLATFORMA HANLOWAU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji PLATFORMA HANLOWAU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie PLATFORMA HANDLOWAU.

C. Przebieg TRANSAKCJI funkcja KUP TERAZ.

PLATFORMA HANLOWA umożliwia dokonywanie TRANSAKCJI, której stronami są KLIENCI przebywający na terenie Polski.
ADMINISTRATOR, jako operator www.a7b.pl, jedynie umożliwia KLIENTOM prezentacje oferty oraz zawieranie umów sprzedaży PRODUKTÓW na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. ADMINISTRATOR nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy KLIENTAMI.
Zarówno SPRZEDAJĄCY przed wystawieniem oferty jak i KUPUJĄCY przed dokonaniem zakupu muszą się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdzają jawnie przy rejestracji w systemie. Formularz rejestracji i zatwierdzenie transakcji nie zostaną zaakceptowane bez takiego oświadczenia.
KLIENCI będący STRONAMI umowy kupna-sprzedaży mają prawo przed zawarciem umowy uzgodnić odmienne warunki umowy, w tym również zmieniające zapisy poniższego regulaminu - jednak w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
KLIENT korzystający z funkcjonalności PLATFORMY HANDLOWEJ:
zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
KLIENT po zarejestrowaniu się w ciągu 14 dni może od potwierdzenia rejestracji może odstąpić od umowy i zażądać usunięcia swoich danych bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie - jednak traci takie prawo jeżeli przed upływem tego terminu złożył ofertę w licytacji i jest ona wiążąca bądź wystawił PRODUKT.
ZABRONIONE jest wystawianie ofert PRODUKTÓW, których sprzedaż związana byłaby z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa - oraz niezależnie od przepisów prawa ADMINISTRATOR nie zezwala na oferowanie produktów ujętych w ZAŁĄCZNIKU nr. 4 do niniejszego REGULAMINU.
Opis PRODUKTU powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnego KLIENTA. SPRZEDAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie oferty sprzedaży, jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów lub nieścisłości takiego opisu. W opisie produktu zabronione jest umieszczanie adresów stron WWW lub jakakolwiek forma przekierowania na inne strony WWW.
zawarcie umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i potwierdzenia poprzez klawisz "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". Sprzedający jest automatycznie powiadamiany o złożonym zamówieniu. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa w szczególności z niniejszego REGULAMINU.
ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez KLIENTÓW umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez KLIENTÓW oraz osoby trzecie, jeżeli nie wynikają one z niniejszego REGULAMINU - w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność PRODUKTÓW sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez KLIENTÓW, zdolność SPRZEDAJĄCEGO do ich sprzedaży oraz wypłacalność składających oferty kupna lub niezawarcie lub niezrealizowanie przez KLIENTÓW umowy.
ADMINISTRATOR może usunąć ofertę sprzedaży w przypadku, gdy treści związane z ofertą naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji KLIENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem ADMINISTRATORA lub innych KLIENTÓW.
Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"

D. CENY produktów oferowanych do sprzedaży w OPCJI KUP TERAZ.

Podane w ofertach ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki i opłaty). Zobowiązania podatkowe związane z zawieranymi transakcjami obciążają SPRZEDAWCĘ - chyba, że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.
Podane ceny produktów - jako zasada - nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w opisie oferty PRODUKTU. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności.
Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia (potwierdzenie klawiszem: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" - jeżeli opis produktu nie zawiera innych warunków).
Formy płatności i koszty przesyłki określa SPRZEDAWCA w opisie oferty sprzedaży. KUPUJĄCY w momencie zatwierdzenia zamówienia akceptuje całkowity koszt - z uwzględnieniem kosztów przesyłki.

E. OPŁATY i PROWIZJE z tytułu korzystania z PLATFORMY HANLOWEJ   w opcji  KUP TERAZ:

Założenie i korzystanie z konta KLIENTA jest bezpłatne
Wystawianie ofert sprzedaży produktów jest bezpłatne.
SPRZEDAWCA jest obciążany prowizją od sprzedanych produktów.
Szczegółowe zasady odpłatności z tytułu korzystania z PLATFORMY HANLOWEJ opisane są w zakładce "Cennik korzystania z PLATFORMY HANLOWEJ" na stronie głównej.

F. REKLAMACJE i ODSTAPIENIE OD UMOWY w przypadku TRANSAKCJI KUP TERAZ, której obiema stronami są przedsiębiorcy.Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.G. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość jeżeli KUPUJĄCY jest KONSUMENTEM.

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT.

SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca,SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.>
SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

I. BAZA FIRM - Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców 

Administrator w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy na rzecz przedsiębiorców usługę prezentacji podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji.

Przedsiębiorca może w każdym czasie żądać usunięcia komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

Przedsiębiorstwo może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie.  W tym celu należy napisać stosowną wiadomość z linkiem do wizytówki na adres kontakt)@)a7b.pl

Prezentacja w Serwisie wizytówki w formie Ogłoszenia zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie jest możliwe poprzez samodzielne dodanie Ogłoszenia przez przedsiębiorcę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     J. Regulamin dodawania ogłoszeń DROBNYCH:
Pojęcie "Regulamin" oznacza Regulamin świadczenia usługi serwisu poprzez publikację ogłoszeń oraz zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników.
1 - Zamieszczenie podstawowego ogłoszenia jest bezpłatne. 
2 - Można jednak dodatkowo wykupić opcje takie jak: wyświetlanie ogłoszenia na stronie głównej i w menu, promowanie ogłoszenia w kategorii, wyróżnienie ogłoszenia na liście poprzez pogrubienie, oraz poprzez podświetlenie, możliwość dodania większej ilości zdjęć i plików do ogłoszenia. 
3 - Opcje dodatkowe podlegają opłacie w wysokości określonej w Cenniku Usług ustalonym przez Serwis


PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna. Ponadto jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.
Użytkownik dodając ogłoszenie, i/lub dokonując rejestracji w serwisie zobowiązany jest do zaakceptowania treści tego regulaminu.
Użytkownik dodając ogłoszenie, i/lub dokonując rejestracji w serwisie może wyrazić zgodę na przesyłanie przez właściciela serwisu i jego partnerów na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej (w tym niezapowiedzianych wiadomości reklamowych i informacyjnych) zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Oferty dodane przez użytkowników nie powinny zawierać:

treści związanych z zarabianiem w internecie, MULTI LEVEL MARKETING, wysyłanie płatnych maili i tym podobne.
słów uznawanych powszechnie za niecenzuralne i naruszające dobre obyczaje.
treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo.
oferty, które zawierają taką samą treść nie powinny być dodawane częściej niż raz na tydzień.

Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie spełniających powyższych wymagań bez informowania oferenta.

Ogłoszenia publikowane są na stronach portalu przez okres maksymalnie do 360 dni. Po tym okresie wszystkie dane są kasowane z systemu.
Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam prezentowanych przez użytkowników.
Każdy użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Wiąże się to z rezygnacją z korzystania z zasobów serwisu.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu prosimy przesyłać do administratora serwisu.
Wszelkie dane gromadzone przez serwis pozostają do wiadomości administratora serwisu, chyba że użytkownik sam je udostępni poprzez dodanie oferty. Dane gromadzone przez serwis mogą być wykorzystywane do kontaktu z użytkownikami i nie będą w żaden sposób udostępniane innym podmiotom bez zgody i wiedzy użytkowników.
Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych i nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników. Adresy IP wykorzystywane są również w celu diagnozowania działania serwerów oraz ewentualnych nadużyć i naruszeń bezpieczeństwa
Reklamację należy kierować drogą mailową na adres kontakt(@)a7b.pl
Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji danych osobowych zbieranych za pośrednictwem PLATFORMY HANLOWEJ jest ADMINISTRATOR.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych z określeniem celu przetwarzania KLIENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne może być podanie następujących danych:

nazwisko i imię;
adres do wysyłki produktów;
adres e-mail;
numer telefonu kontaktowego;
w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo nazwa firmy i NIP.

W przypadku sprzedaży produktów poprzez PLATFORMĘ HANLOWĄ w celu dostarczenia produktów do KUPUJĄCEGO dane konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane przez SPRZEDAJĄCEGO firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.                                                                                 
L. Postanowienia końcowe

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie ADMINISTRATORA i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiazuje od dnia 25.05.2018
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oraz MARKI użyte w opisach produktów są używane na odpowiedzialność SPRZEDAWCY i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE PLATFORMY HANDLOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,


Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
- umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;
- umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
Załacznik nr 3 - stanowi "Wzór zgłoszenia reklamacji.doc"

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

U nas porównasz ceny produktów różnych sklepów m.in.

BEZPŁATNE DODAWANIE OGŁOSZEŃ! RODO - nowy regulamin obowiązujący od 25.05.2018 Regulamin Miłego dnia...