Szukanie zaawansowane
Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
 
Każdy klient otrzymuje elektroniczny paragon/dowód sprzedaży. Firmy na życzenie Fakturę Vat.
 
Do złożenia reklamacji, zwrotu nie jest wymagany paragon lub faktura.
 
adres do zwrotu:
Grupa Spółka z o.o.
ul. Stawowa 94
42-520 Dąbrowa Górnicza
 
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w drodze pisemnej.
Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.
 
 Wystarczy skopiować link do przeglądarki. http://images73.fotosik.pl/1121/f855bff827f7ae56med.jpg
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 
Proszę odesłać nabyty produkt lub produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo zakupiony produkt przed upływem terminu 14 dni. Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie przedmioty nie noszące śladów użytkowania.
REKLAMACJE:
WYMIANY :
Chęć wymiany związany np. z błędną numeracją należy zgłosić poprzez wiadomość kierowaną na adres mailowy kontakt@a7b.pl
 
Brak kontaktu w przypadku wymiany może skutkować poniesieniem dodatkowych niepotrzebnych kosztów wysyłki. Kontakt niezbędny jest do weryfikacji dostępności wybranego zamiennego towaru. Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany jeżeli żądanie kupującego jest bezzasadne.
 
Towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany oraz prosimy odesłać na adres : Grupa Zustal Sp.zo.o. ul Stawowa 94, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Towar odesłany w ramach wymiany powinien być w stanie niezmienionym.
Czas realizacji wymiany to 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem na wymianę.
 
Grupa Spółka z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Grupa Spółka z o.o.
ul. Stawowa 94
42-520 Dąbrowa Górnicza
Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
Grupa Spółka z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
 
Wzór formularza reklamacyjnego http://a7b.pl/funcs.php?name=tresci&id=6
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje również prawo do równoważnych oraz zgodnych z prawem metod przed sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Ostatecznie spór rozstrzyga sąd właściwy miejscowo oraz rzeczowo.
POZOSTAŁE INFORMACJE
I. Definicje
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego .
1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
 
II. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.3 Sklep internetowy prowadzony jest przez Grupa Spółka z o.o., ul. Stawowa 94, 42-520 Dąbrowa Górnicza, KRS 0000671863
Pytania dot. zamówień mogą być kierowane mailowo.
2.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.5 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;
 
III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia
3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru towaru, ewentualnie kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru w koszyku zakupowym. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
3.5 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Grupa Spółka z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
3.6 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
3.7 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów .
 
IV. Dostawa
4.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy określone są w ogłoszeniu.
4.2 Termin realizacji dostawy wynosi średnio ok. 2 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4.3 W przypadku chwilowego braku towaru w magazynach termin realizacji dostawy może przedłużyć sie do ok. 7 dni roboczych.
V. Ceny i metody płatności
5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
5.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny: przelewem na numer konta bankowego: IDEA BANK: nr rachunku: 95 1950 0001 2006 0021 2138 0002
 lub w niektórych przypadkach płatnością przy odbiorze przesyłki.
5.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.
5.4 W przypadku zakupu wielu przedmiotów w formie "Kup Teraz" koszty wysyłki są jednorazowe niezależnie od liczby przedmiotów zawartych w paczce.
VI. Postanowienia końcowe
6.1 Grupa Spółka z o.o jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Grupa Spółka z o.o nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
6.2 Kupując u nas automatycznie udzielasz nam ustnego pełnomocnictwa do zawarcia w Twoim imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.
6.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grupa Spółka z o.o prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu.
6.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
6.5 Kupujący zawierający umowę sprzedaży zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu sklepu internetowego
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje:
BEZPŁATNE DODAWANIE OGŁOSZEŃ !                        RODO - nowy regulamin obowiązujący od 25.05.2018 https://a7b.pl/funcs.php?name=tresci&id=1                    Miłego dnia...