Statut Fundacji

Celem działania fundacji jest działalność na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym.STATUT
FUNDACJI GENIUSZ


 

Postanowienia ogólne
§1


Fundacja wspierania talentów nauki, techniki i wynalazczości pod nazwą „GENIUSZ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Ryszard Nowak zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Wieczorka w Kancelarii Notarialnej w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 17 w dniu 01 czerwiec 2015 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 
§2

Fundacja ma osobowość prawną.
 
§3

Siedzibą fundacji jest miasto Będzin (województwo śląskie)
 
§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6 

Fundacja jest organizacją pozarządową.
Fundacja jest apolityczna.
§7 

Fundacja ma prawo:

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa .
Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach wymienionych w statucie Fundacji.
§8

Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego
§9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister ds. Gospodarki.
§10

Cele i zasady działania Fundacji.

Cel Fundacji:

Celem działania fundacji jest działalność na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym.

Zasady działania Fundacji:

Stwarzanie i zapewnianie warunków do propagowania wiedzy z dziedziny nauki,  techniki i wynalazczości.
Inicjowanie i wspieranie rozwoju w dziedzinie nauki, techniki i wynalazczości.
Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego młodzieży;
Popularyzacja i wspieranie poszerzania wiedzy w dziedzinie nauk ścisłych;
Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: techniczno- naukowa.
Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze naukowym i  oświatowym;
Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem swej wiedzy technicznej i naukowej.
Prowadzenie działań mających na celu promocję wybitnych talentów w dziedzinie wynalazczości.
 
§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Organizowanie i finansowanie stypendiów naukowych, akcji społecznych, staży, praktyk, seminariów, sympozjów, dyskusji , wykładów, konkursów, szkoleń, zjazdów, spotkań oraz innych form poszerzania horyzontów wiedzy technicznej;
Organizowanie i finansowanie wystaw wspierających rozwój techniki i innowacji;
Działalność edukacyjną, badawczą i projektową;
Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, techniki i prototypów;
Wspieranie i rozwijanie innych form rozwoju techniki;
Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
Rozwijanie różnych form działalności naukowo – technicznej z uwzględnieniem mediów: wydawnictw i prasy, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, Internetu, oraz innych środków audiowizualnych, oraz działalność wystawiennicza itp.;
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji;
Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym. Opisane wyżej świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
Działalność reklamową w ramach kampanii społecznych
i innych działań z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej;
Upowszechnianie idei wolontariatu;
Organizowanie zbiorek pieniężnych z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
Finansowanie różnych form pomocy naukowych, odkrywczych i badawczych mających na celu rozwój techniki.

Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu.
Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
 
§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 
§13
 

Majątek i dochody Fundacji.

Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora.
 
§14

1.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
 
§15

Przychody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków i zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne
i prawne.
subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz grantów;
zbiórek i imprez publicznych;
wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
dochodów z praw majątkowych nabytych w toku działalności;
dochodów z dobrowolnych świadczeń Fundatora;
nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację;
zaciągniętych pożyczek;
przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
majątku własnego Fundacji;
funduszy Unii Europejskiej;
funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
działalności gospodarczej.
innych przychodów;

Fundacja ma prawo ubiegać się o otrzymanie 1% zysków na przestrzeni 1 roku od beneficjenta Fundacji, który dzięki jej wsparciu osiągnął sukces materialny. Fundusze te będą wsparciem dla kolejnych projektów.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 
§16

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
 
§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
 
§18

Władze Fundacji.

Do władz Fundacji należą:

1) Rada Fundacji;

2) Zarząd Fundacji.

Fundator

Fundator nie może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

I Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem kontrolno -nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) Członków.
Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje i odwołuje fundator. Kolejnych członków Rady, w razie rezygnacji z kadencji powołuje swoją decyzją Fundator lub poprzedni członkowi Rady.
Odwołania członka Rady mogą dokonać pozostali członkowie jednomyślną decyzją.
Rada Fundacji jest powoływana bezterminowo.
Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
Rada Fundacji może zostać powołana w dowolnym czasie trwania Fundacji.

Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji w tym zawieranie z nimi umów o pracę i przyznawanie im nagród;
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
wspieranie Fundacji od strony promocyjnej.

 Posiedzenia Rady Fundacji

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób a także zmiany Statutu.
Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

II. Zarząd Fundacji

Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji
Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są z pozyskanych lub wypracowanych środków Fundacji.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
Ustalanie planów działania Fundacji;
Realizowanie uchwał Rady Fundacji;
Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
Wprowadzanie zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji
Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo fundatora
Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

radę programową;
radę honorową;
zespoły doradcze.

Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji

Powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym prowadzących działalność gospodarczą;
Przed przyznaniem środków dla potencjalnego beneficjenta Zarząd Fundacji zasięga opinii odpowiednich jednostek nauki z danej dziedziny.

 

Posiedzenia Zarządu Fundacji

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów. W przypadku gdy ilość głosów ZA jest równa sumie głosów PRZECIW i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Zarządu.
 
§19

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 
§20

 
Likwidacja Fundacji.
§21

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 
§22

Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Fundatora
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.
 
§23

Postanowienia końcowe

Spadkobiercami Fundacji będą osoby spokrewnione w linii prostej z Fundatorem.
 
§24

Zmiana statutu Fundacji, a w tym i jej celów nie wymaga zatwierdzenia Fundatora.
 
§25

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
Połączenie Fundacji z inną fundacją nie wymaga zgody Fundatora.
 
§26

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową  i dokumentację kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia
i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
 
§27

Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 15 czerwca 2015r.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje:
Reklama - Praca Dodatkowa przez Internet - 2000 zł wejdź na https://a7b.pl/praca-wspolpraca-w-domu-internet-legalna-nowosc-item31861.html                          BEZPŁATNE DODAWANIE OGŁOSZEŃ !                        RODO - nowy regulamin obowiązujący od 25.05.2018 https://a7b.pl/funcs.php?name=tresci&id=1                    Miłego dnia...