Załącznik nr 3 - Druk reklamacyjny

                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU 
w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu. 
 
Reklamacja kierowana do:                                                                                                         Dane firmy SPRZEDAWCY:
                                                                       
   
Zgłaszający:
Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................
 
Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................
 
Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................
 
Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................
 
 
Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................
Cena zakupu brutto .....................................................................
Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................ ..............................................................................................
Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
 
- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
- nieodpłatną * (art. 561 § 1)
- obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …....…………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) ........................................................................................................................................................................................
 
 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.
 
…..........................                                                                                               ….............................................
Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację
 
*)  Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.    
 
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje:
BEZPŁATNE DODAWANIE OGŁOSZEŃ !                        RODO - nowy regulamin obowiązujący od 25.05.2018 https://a7b.pl/funcs.php?name=tresci&id=1                    Miłego dnia...